Pravidla soutěže Pěnožrouti


Pořadatel soutěže:

Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 24261980, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10735.

Organizátor soutěže: 

WMC Praha, a.s., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4,  140 00, IČ 26509954, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7532

Název soutěže: Pěnožrouti (dále jen „soutěž“)

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „místo konání soutěže“ nebo „Facebook“).

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 11.6.2018 do 6.8.2018 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

Účastníci soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet a splní tato pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Účastníci soutěže mladší 18 let se mohou této soutěže zúčastnit pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

Princip soutěže:

K zapojení do soutěže je nutné využít mobilní aplikaci Pěnožrouti, která je dostupná na [www.penozrouti.cz]. Podmínky použítí aplikace Pěnožrouti a informace o zpracovávání osobních údajů jsou dostupné na [www.penozrouti.cz].

Soutěžící v rámci aplikace „polapí“ festivalového Pěnožrouta, a pod soutěžní post nasdílí printscreen obrazovky s Pěnožroutem a unikátním kódem. Polapením je myšleno zachycení postavy Pěnožrouta fotoaparátem telefonu a uložení do galerie telefonu. 

Soutěžící následně zveřejní v době konání soutěže prostřednictvím profilu Pořadatele na sociální síti Facebook http://www.facebook.com/kofolaceskoslovensko (dále jen „Profil Pořadatele“) tak, že ji umístí do komentáře pod soutěžní příspěvek začínající textem

*** SOUTĚŽ *** na profilu Pořadatele: (dále jen „soutěžní příspěvek“).

Zveřejněním soutěžního příspěvku do komentáře na profilu Pořadatele na Facebooku soutěžící souhlasí s těmito pravidly Soutěže, a zároveň potvrzuje (popř. uděluje) Pořadateli svůj souhlas s pravidly Soutěže a užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy za podmínek uvedených níže v těchto pravidlech.

 

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jedenkrát s jedním soutěžním příspěvkem.

Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeni soutěžící, jejichž soutěžní příspěvek byl zveřejněn po uplynutí doby konání soutěže.

Vyhodnocení soutěže:

Výherci soutěže budou Pořadatelem vylosováni ze soutěžících, kteří splnili všechny podmínky soutěže.

Výhry a vyhlášení vítězů

Pořadatel vkládá do soutěže vstupenky na festivaly (přehled níže), výherce získává 2 vstupenky.

·         Colours of Ostrava – 30 vstupů

·         Kryštof camp Náměšť na Hané - 6 vstupů

·         Kryštof camp Hukvaldy - 6 vstupů

·         Kryštof camp Mikulov - 6 vstupů

·         Kryštof camp Svojčice u Přelouče - 6 vstupů

·         Kryštof camp Benešov - 6 vstupů

·         Kryštof camp Liberec - 6 vstupů

·         Kryštof camp Plzeň - 6 vstupů

·         Kryštof camp Loket - 6 vstupů

·         Grape - 10 vstupů

 

Jednotlivé soutěžní příspěvky budou zveřejněny na Profilu pořadatele v těchto termínech: Kryštof Camp – od 11.6 do 1.7.2018, Colours Of Ostrava od 25.6 do 11.7.2018, Grape od 23.7 do 5.8.2018. Výherci budou vyhlášeni prostřednictvím příspěvku na Profilu Pořadatele nejpozději do 5 pracovních dní ode dne uplynutí doby konání soutěže.

Vylosovaní výherci budou Organizátorem kontaktováni do 3 pracovních dní ode dne vyhlášení výherců zprávou zaslanou prostřednictvím sítě Facebook s žádostí o sdělení emailové adresy pro účely zaslání e-vstupenky. 

V případě, že nebude možné výherce kontaktovat do 3 pracovních dní, jakož i v případě, že výherce neodpoví na zprávu Organizátora a nesdělí emailovou adresu pro zaslání e-vstupenky, nárok na výhru zaniká. Pořadatel vylosuje náhradního výherce za výherce, jemuž nárok na výhru zanikl, za podmínek a způsobem uvedeným výše pro výběr výherců.

Výhra v soutěži bude výhercům zaslána na emailovou adresu sdělenou Organizátorovi do 30 dní ode dne sdělení emailové adresy.

Společná ustanovení pro výhry

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

 

Vyloučení ze soutěže

 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo registrovaný partner, sourozenec. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o soutěžícím a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly doručených soutěžních příspěvků. Pořadatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoli náhrady vyloučit ze soutěže účastníka, jehož soutěžní příspěvek, je dle rozhodnutí Pořadatele z jakéhokoli důvodu nevhodný, zejména z důvodu neetičnosti, vulgárnosti či protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byl povinen dále zdůvodňovat. Rozhodnutí Pořadatele je konečné.

 

Osobnostní práva a Autorská práva

Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně podobiznu, jméno a příjmení účastníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

Účastník výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou výhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního příspěvku, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele pro území celého Světa, a to na dobu 5 let (dále jen „licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn soutěžní příspěvek upravovat či jinak do něj zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení soutěžního příspěvku.

 

Soutěžící účastí v soutěži prohlašuje a zaručuje se, že je jediným autorem jím zveřejněného soutěžního příspěvku, a že jím zveřejněný soutěžní příspěvek neporušuje právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné soutěžní příspěvky se mohou na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Účastník odpovídá Pořadateli za újmu vzniklou v důsledku nepravdivosti jakéhokoli jeho prohlášení či záruky.

 

Informace o zpracovávání osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů, tj. zejména jména, příjmení, adresy na sociální síti Facebook, emailové adresy, případně podoby účastníka zachycené na profilové fotografii a v rámci soutěžního příspěvku (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele a s jejich následným zpracováním, případně prostřednictvím zpracovatele, za účelem organizace soutěže a zaslání výhry. Doba zpracování údajů je ohraničena trváním soutěže (resp. jejím vyhodnocením a doručením výher) a následně jeden rok po doručení poslední z výher.

Pořadatel zpracovává údaje účastníka v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Odvoláním souhlasu se zpracováním údajů do doby doručení výhry účastníku má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru.

Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci Pořadatele, anebo, pověří-li Pořadatel zpracovatele jeho zaměstnanci. Pořadatel jako správce může pověřit zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Nebudou žádní jiní příjemci údajů účastníka a údaje nebudou předávány do zahraničí.

Organizátor není správcem osobních údajů, v době konání soutěže a pro účely jejího vyhodnocení má postavení zpracovatele.

Údaje soutěžících jsou uchovávány na zabezpečených serverech Pořadatele v IT systémech v České republice.

Pořadatel se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících. Aby Pořadatel zabránil neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které v rámci soutěže shromažďuje.

Soutěžící je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých údajů o účelu zpracování údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Pořadatel je povinen takovou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace může Pořadatel požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

 

Pokud se soutěžící domnívá, že Pořadatel zpracovává jeho nepřesné údaje, má právo požadovat po Pořadateli, aby takové údaje opravil.

 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním údajů má soutěžící právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů k Pořadateli anebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

 

Soutěžící má dále právo na to, aby jeho údaje byly Pořadatelem vymazány v případě že:

·         osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

·         soutěžící vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

·         osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

·         osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;

·        osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

Soutěžící má dále právo na přenositelnost údajů spočívající v právu požadovat po Pořadateli osobní údaje, které se ho týkají a jež mu poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může soutěžící předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po Pořadateli.

 

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Profilu Pořadatele.

 

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

 

Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

 

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

 

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Účastníci soutěže jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace Pořadateli a nikoliv sociální síti Facebook.

 

Zapojením do soutěže berou účastníci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

 

Úplná pravidla soutěže jsou dostupná na Profilu Pořadatele.

 

V Praze, dne 31. 05. 2018

 

Kofola ČeskoSlovensko a.s.